English | العربية |Pусский |Français

מוקד שרות תל-אופן
      6070*
לרכישת כרטיס גישה
כניסה למנוי קיים
וחידוש מנוי
פירוט השכרות וחיובים
לכל סוגי המנויים
 
שכחתי סיסמא

סגור
תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר מערך השכרת האופניים תל אופן

הסיסמה ושם משתמש לאתר

הגישה לרכישת מנויים למערך השכרת האופניים תל-אופן היא באמצעות הכנסת שם משתמש וסיסמה. הינך מתחייב שלא להשתמש בסיסמה ו/או בשם המשתמש של אחר ולא למסור את סיסמתך ו/או שם המשתמש שלך לצד ג' כלשהו. 

הינך מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את פרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה לאתר ולדווח לנו באופן מיידי באם תגלה שפרטי שם המשתמש ו/או הסיסמה אבדו או שצד ג' עושה שימוש בהעדר הרשאה בנתונים אלו. 

למען הסר ספק יובהר, כי עם קבלת שם המשתמש והסיסמה הינך אחראי באופן מלא בגין כל פעולה שתבוצע תחת חשבונך באמצעות האתר. 
FSM רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  לחסום את הגישה שלך לשירותים המסופקים על ידי האתר, במקרים של עבירה על החוק ו/או בשל הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או בשל הפרעה לפעילותו התקינה של האתר. 

רכישת מנויים 

במסגרת האתר מציעה FSM  רכישת מנויים למערך השכרת האופניים תל- אופן ורכישת קסדות מגן.  FSM שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי, את תנאי רכישת המנויים ו/או קסדות המגן.

מידע ותמונות באתר

באתר תמצא מידע ותמונות על מערך השכרת האופניים תל-אופן. התמונות הן להמחשה בלבד. 
מאחר והתמונות מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידך מצג המחשב, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה האופניים, המסופים ותחנות העגינה בתמונות לבין מראם במציאות. 

פרטיות

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות רכישת המנויים לסוגיהם. המידע אינו מזהה אותך אישית והוא נאסף לצרכים סטטיסטיים ולשיפור השירות. FSM רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.
FSM תהא רשאית להמשיך ולבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת ש- FSM תמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי FSM. במידה ואינך מעוניין בקבלת מסרים אלו באמצעות פקס', מייל, SMS, הודעת חיוג אוטומטי, אנא פנה לשירות הלקוחות של FSM. 
FSM רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישים כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי. 

אבטחת מידע

FSM מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של FSM מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, FSM אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות חדירה כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. 
הינך מאשר, כי ידוע לך ש- FSM עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. 
הינך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי FSM, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל. 

זכויות קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינם רכושה של FSM ו/או של הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ  ו/או של עיריית תל אביב (להלן: "בעלי הזכויות"). זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. 
 
השם FSM, סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושם הבלעדי של בעלי הזכויות. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלתה הסכמתה המפורשת של FSM מראש ובכתב.

סמכות שיפוט 

הדין החל על השימוש באתר  הוא הדין הישראלי בלבד כשהסמכות  המקומית היחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.   

 

סרטון הסבר קצר על אופן
השכרת האופנים

לחצו כאן לצפיה בסרטון  אודות FSM | תנאי שימוש תקנון משתמש הסדר בייצוגיתמפת אתר | דרושים | יצירת קשר

כל הזכויות שמורות לרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו | Powered by Consist